MONIMOS KATOIKOS - A COLLECTION OF PORTRAITS - JohnDCarnessiotis